هاست ایران

 • قالب یک گیگ

  0 تومان + 100,000 تومان رسوم إعداد مرة واحدة
  أطلبه الآن
  • فضای هاست = 50 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • قالب چهار گیگ

  0 تومان + 400,000 تومان رسوم إعداد مرة واحدة
  أطلبه الآن
  • فضای هاست = 50 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • قالب دو گیگ

  0 تومان + 400,000 تومان رسوم إعداد مرة واحدة
  أطلبه الآن
  • فضای هاست = 50 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
 • قالب سه گیگ

  0 تومان + 400,000 تومان رسوم إعداد مرة واحدة
  أطلبه الآن
  • فضای هاست = 50 مگابایت
   ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
   DataBase MySql = نامحدود
   Email Address = نامحدود
   Addon Domain = نامحدود
   Subdomain = نامحدود
   Park Domain = نامحدود
   Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه